privacyverklaring

Privacyverklaring Aandachtsveld (versie 18 oktober 2019)

1. Algemeen
Aandachtsveld conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. bedrijfsvoering. Aandachtsveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de wijze zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens Aandachtsveld
Adres: Parklaan 16, 3722 BE, Bilthoven.
tel: 0031 (6) 44 99 7608
e-mail: info@aandachtsveld.nl
website: www.aandachtsveld.nl
KvK nummer: 75027011

3. Persoonsgegevens
Aandachtsveld verwerkt de persoonsgegevens die tijdens een gesprek, via e-mail, telefonisch dan wel via de website zijn verstrekt in het kader van het gebruik van de diensten van Aandachtsveld.
Deze persoonsgegevens verwerkt Aandachtsveld:

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

4. Doelen en grondslagen verwerking
Aandachtsveld verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het opstellen van facturen en de afhandeling van betalingen.
  • Contact kunnen leggen per telefoon, what’s app en/of e-mail om afspraken te kunnen maken of vragen e.d. te beantwoorden in verband met een coaching(sessie).
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen in verband met de belastingaangifte van Aandachtsveld;
  • Verzending van een nieuwsbrief en/of een reclamefolder.

De onder 3. genoemde Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de grondslagen toestemming en wettelijke verplichting.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Aandachtsveld neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand die werkt voor Aandachtsveld) tussen zit.

6. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Aandachtsveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om datgene uit te voeren waarvoor gegevens worden verzameld. Aandachtsveld hanteert een bewaartermijn van 7 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beëindiging van de overeenkomst voor de administratie ten behoeve van de Belastingdienst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Aandachtsveld deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Aandachtsveld verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Aandachtsveld zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Aandachtsveld sluit Aandachtsveld een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Aandachtsveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft diegene het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Aandachtsveld. Diegene heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er bij Aandachtsveld door degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens die Aandachtsveld bewaart in een computerbestand naar diegene of een andere, door deze persoon genoemde organisatie, te sturen.

Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van diens persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van deze persoonsgegevens sturen naar info@aandachtsveld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door degene is gedaan die de persoonsgegevens heeft verstrekt, dient er een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek te worden meegestuurd. In deze kopie dient de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te worden gemaakt. Dit ter bescherming van de privacy. Aandachtsveld reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op het genoemde verzoek. Aandachtsveld wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl van de autoriteit persoonsgegevens.

9. Beveiligen persoonsgegevens
Aandachtsveld neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht het idee bestaan dat de persoonsgegevens van degene die deze aan Aandachtsveld heeft verstrekt toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan contact worden opgenomen met Aandachtsveld via info@aandachtsveld.nl.

10. Cookies
Aandachtsveld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website van Aandachtsveld www.aandachtsveld.nl naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij het eerste bezoek aan de website van Aandachtsveld wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.